Тыва эки турачыларга тураскаадыг: Салчак Адыг-оол

Дайын соонда адын Адыг-оол Григорий Лопсанович дээр турган. Ол 1916 чылда Бай-Тайганың Көөп-Сөөкке төрүттүнген.

Ада-чурттуң Улуг дайынының шөлдеринге ооң-биле бир солун болуушкун болган-дыр.

Ровно хоорай дээш тулчуушкун үезинде Адыг-оолга танкыга удур боолаар взводтуң аъттарын кадагаалаар даалга берип каан турган. Адыг-оол Кызыл-Мажалыкка печка кылыр орус мастер-биле ажылдап турган болгаш, шору орустаар турган кижи-дир. Аъттарын хайгаарап турда, бичии орус уруг маңнап келгеш: «Немцы, немцы идут», — дээш, холун айыткан. Ам көөрге, 6 немец аъттарже далаш-биле маңнажып органнар, автоматтары безин эгиннеринде хевээр, аъттарны мунгаш, четтирбейн баар деп бодаан хевирлиг. Олар элээн чоокшулап келгенде, Адыг-оол: «Стой! Оружия, оружия бросать!», — деп алгырган. Немецтер аңгадай берген. Адыг-оол аъттарының аразынче көре каапкаш, «Бээр, оолдар», — деп мегелеп холун чайып алгыргылаан. «Ну! Оружия бросать!», — деп база катап алгырган. Ам-на немецтер автоматтарын черже октагылапкан. Адыг-оол немецтерни сүрүп алгаш, ырак эвесте эскадроннуң хайгаарал черинге чедире бергеш, эш Кечил-оолга илеткээн.

«Эки турачы аъттыг эскадрон». – М.Б. Сундуй. — Сактыышкыннары. — Тываның ном үндүрер чери. — Кызыл — 1989. – арыннар 130-131.