Рубрика «Өг-бүле кижиниң сүзүү»

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң шиитпири-биле 2024 чылды Россияда Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан.

Тыва Республиканың Национал архивтиң тыва өг-бүлениң ёзу-чаңчылдары-биле таныштырылгазы.

Дүрген чугаалар

Билдим, билдим
Биче шынаа,
Шынаалаза –
Шыктыг алаак,
Алаактаза –
Арбын сүрүг,
Сүрүглезе –
Сүттүг инек,
Инектезе –
Итпек, хойтпак,
Хойтпактаза –
Дооза тодар
Тодарлаза –
Тодуг-догаа.

Билдим-билдим –
Биле шавыр,
Шавырлаза –
Шашпык хая;
Хаяалаза –
Калдар мээс,
Маастаза –
Барба чигир;
Чигирлезе –
Чичик буга,
Бугалаза –
Буга доос,
Доостаза –
Допчук белек;
Белектезе –
Бел далган;
Далганназа –
Дагаа төгүм,
Төгүстезе –
Дөрбең карыш;
Карыштаза –
Кара челим;
Челимнезе –
Чеден кулаш,
Кулаштаза –
Куу туман,
Туманназа —
Думаа-халаң,
Халаңназа –
Кайгалдай,
Кушкаштай…

Куулар Ч.Ч. — Матпаадыр. – Тываның ном үндүрер чери. – Кызыл — 1991. – 54-55-ки арыннар.

Чурук ажык интернет четкилеринден.